Плюс Минералс ХХК

2011 онд байгуулагдсан, Олон улсад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага бөгөөд ASD спектометр ашиглан ашигт малтмалын зураглал гаргадаг. Геологийн болон тархалтын зураглал, төслийн үнэлгээ, минералоги болон тогтцыг тодорхойлох, литокапийн зураглал гаргах зэргээр мэргэшсэн байгууллага болно.